Doporučený postup při stavbě základové desky pro domy RD Rýmařov

Stavební připravenost 

 • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu)
 • vytýčení stavby geodetem s  oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy
 • pravomocně schválená projektová dokumentace stavby

 

Zemní práce v rozsahu - dle charakteru pozemku

 • sejmutí ornice v místě stavby v  tl. 150 - 200 mm 
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu
 • vyčištění a zhutnění základové spáry. 

 

Zemní práce vyplývající z nestandartního charakteru pozemku

 • práce, spojené s vyšší třídou těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.
 • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.
 • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.
 • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh
 • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.)

 

Zhotovení základových pasů a základové desky

 • provedení základových pasů z  prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění
 • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy
 • provedení podkladního betonu z  prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov
 • provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě Np+1xBitagit 40 mineral (plnoplošně nataven)
 • jiný typ hydroizolace může vyplynout z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.)
 • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x oc. sítí 150/150/8
 • provedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí dovedených do objektu (přípojky ZTI, chránička Elektro a plynu), vyvedených nad základovou desku. 

 

Další práce, spojené s výstavbou základové desky

 • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.)
 • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam)
 • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.
 • osazení vodoměru
 • zemnící pásek hromosvodu a  zemnění rozvaděče včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov
 • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil
 • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku
 • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě
 • revize a tlakové zkoušky sítí
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti