Upravit stránku

 

 

 

Rozsah dodávky rodinných domů RD Rýmařov na klíč - Model 2022 "Tepelné čerpadlo"

 

Technické změny jsou vyhrazeny!

 

1. Všeobecně 

 

Stavební a dodávkový popis seznamuje s rodinným domem v jeho základním provedení v dodávce „na klíč“. Provedení stavby je v souladu se stavebními normami a předpisy platnými v době podání žádosti o ohlášení stavby nebo stavební povolení a podmínkami Smlouvy o dílo.

 

Zvláštní vybavení, přístavby a podobně, které nejsou součástí základního provedení, jsou uvedené v seznamu cenových přirážek.

 

Rozměrové odlišnosti v projektové dokumentaci zákazníka proti obchodní projektové dokumentaci, které vzniknou při zpracování dokumentace a změny, které vzniknou z technických, statických a konstrukčních důvodů popř. z nařízení úřadů, jsou vyhrazeny.

 

Zařizovací předměty zakreslené v projektové dokumentaci slouží pouze jako naznačení možnosti umístění. Přesné rozmístění si zákazník upřesní v koupelnovém nebo kuchyňském studiu.

 

Přesné rozměry (např. pro vestavěný nábytek) se mohou zaměřit pouze na stavbě po dohotovení hrubé stavby (stěny a stropy s podhledy).

 

Všechny ceny uváděné v tomto dokumentu jsou bez DPH.

 

Součástí standardního rozsahu dodávky ECONOMY je i základová deska, jejíž standardní provedení definuje „Specifikace základové desky – Model 2022“.

 

2. Předpisy a normy 

 

Firmou RD Rýmařov s.r.o. budou dodržovány normy ČSN, předpisy a právní normy platné pro obytné budovy a to zejména :

 

Zákon č. 183/2006 sb.  O územním plánování a stavebním řádu

vyhl. č. 268/2009 sb.  O technických požadavcích na stavby

vyhl. č. 78/2013 sb.  O energetické náročnosti staveb

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 49 0600-1, 49 0600-4  Ochrana dřeva

ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1  Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN 73 1702  Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 0532  Akustika – Ochranu proti hluku v budovách - Požadavky

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0601 Ochrana budov proti pronikání radonu z podloží

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 75 5409  Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace

ČSN 33 2130 ed.2.  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 73 0580-2  Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti

ve znění pozdějších předpisů.

Výpočet obytných ploch je proveden dle ČSN 73 4301.

 

Výdaje spojené s vydáním ohlášení stavby nebo stavebního povolení, jakož i poplatky za revize a kolaudační poplatky (úřady) hradí zákazník.

 

Za zhotovení spodní stavby (základy nebo podzemní podlaží), popř. úložné desky u domů, které nemají v ceně i spodní stavbu, včetně komínu (je-li dodávkou zákazníka), zodpovídá zákazník (pokud není smluvně stanoveno jinak).

 

RD Rýmařov s.r.o. provede technickou kontrolu spodní stavby na základě:

„Protokolu o kontrole připravenosti staveniště“, a to z hlediska rozměrů a rovinnosti základové desky, požadovaných rozmístění vývodů inženýrských sítí v základové desce dle výkresu základové desky z OPD, včetně kvality provedení a možnosti realizace horní stavby. V případě spodních staveb a základových desek dodávaných RD Rýmařov za správnost zodpovídá RD Rýmařov.

 

Předpokladem dodávky domu je úspěšné převzetí spodní stavby zákazníka a připravenost staveniště k montáži včetně příjezdové komunikace až ke stavbě pro jeřáb a kamiony. Příjezdovou komunikaci a zpevněný prostor pro jeřáb zajišťuje vždy zákazník.

 

Zákazník zajistí, aby požadovaná vnější tepelná izolace spodní stavby byla provedena - dle dokumentace zhotovitele - nejpozději do 30 dnů po předání domu (ne však před zahájením montáže).

 

3. Rodinný dům z dřevěných dílů

 

   (následující popis platí od horní hrany sklepa / základové desky)

 

3.1. Základní charakteristika rodinného domu / dozor jakosti

 

Díly domu se vyrábí v závodě, jako dřevěné hrázděné konstrukce při použití zejména smrkového řeziva, za výhradního použití materiálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadné. Zásadně se používají pouze stavební materiály a suroviny, které odpovídají předpisům příslušných ČSN, ČSN-EN a jsou označeny.

Dřevěné rámové stavební sady RD Rýmařov s.r.o. jsou v souladu s ES CERTIFIKÁTEM SHODY  č. 1390-CPD-0011/07/Z vydaným na základě ETA – 07/0017.

 

3.2. Obvodové stěny

 

RD domy garantují v oblasti obvodových stěn ve standardním provedení s termofasádou tepelnou izolaci, která odpovídá platným nařízením o úspoře energie.

 

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

Minerální škrábaná omítka

Tloušťka ca. 2 – 3 mm

 

Tmel s armovací sítí

Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní, šedý) přízemí + podkroví   

ca. 2,5 – 3,5 mm

150,0 mm                   

 

 

 

 

Sádrovláknité desky

15 mm

 

Statická hrázděná konstrukce

120,0 mm

 

Minerální tepelná izolace s parozábranou

Izolační předstěna se skelnou izolací

120,0 mm

40 mm

 

Sádrovláknité desky

15 mm

 

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla

U = 0,120 W/(m²•K)

Vzduchová neprůzvučnost

RW = 44 dB

 

V typovém provedení je strukturní omítka v barvě bílé a barevné odstíny dle vzorkovnic budou účtovány dle aktuální nabídky příslušného dodavatele. U domů s dřevěným fasádním obkladem ve standardu (vodorovná smrková palubka v lazurovací barvě) náhradou alternativně možnost fasádní omítky s více barvami bez příplatku.

 

Ukotvení domu na úložnou desku se provádí úhlovými kotvami a expanzními hmoždinkami.

 

3.3. Vnitřní stěny

 

3.3.1. Vnitřní nosné stěny

 

Vnitřní nosné stěny mají rámovou konstrukci z dřevěných hranolů o tloušťce 120 mm. Opláštění se provádí sádrovláknitými deskami 15 mm. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněný minerální plstí. Celková tloušťka nosné stěny je 150 mm .

 

3.3.2. Dělící stěny

 

Dělící stěny místností mají rámovou konstrukci z 60 nebo 120 mm silných dřevěných hranolů. Z obou stran jsou opláštěné sádrovláknitou deskou 15 mm. Meziprostor je vyplněný minerální plstí o tloušťce cca. 60 nebo 120 mm. Celková tloušťka je cca. 90 mm nebo 150 mm.

 

Dle ČSN 730532 je stanoven požadavek na min. jeden chráněný prostor – obytná místnost o zvukové izolaci 42dB vůči sousedící obytné místnosti. Chráněným prostorem může být např. ložnice nebo dětský pokoj a jeho výběr provede projektant nebo zákazník. Součástí standardní dodávky je jedna taková místnost v domě.

 

3.3.3 Instalační stěny

 

Tloušťka instalačních stěn se řídí rozměry a systémy vedení potrubí, které se má instalovat. Opláštění tvoří  sádrovláknité nebo sádrokartonové desky.

 

3.3.4. Opláštění v koupelnách 

 

Mokré oblasti v koupelnách (stěny za sprchou, vanou, umyvadlem, celá spodní řada s obkladačkami a celá plocha podlahy) jsou opatřené impregnací a hydroizolačním nátěrem, rohové spoje jsou navíc opatřeny těsnící páskou.

 

3.4. Střecha 

 

Střešní konstrukce se vyrábí podle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2 t.j. pro III. sněhovou oblast dle ČSN.

 

Protisněhové tašky nebo sněhové zábrany je možné dodat za příplatek.

 

V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Ve standardním provedení se domy realizují s následující střešní konstrukcí:

 

 • Sedlová střecha 38° s hambálkovým krovem

 

 • Sedlová střecha 38° s vaznicovým krovem a okapovou stěnou dle typu domu

 

 • Sedlová střecha 45° s vaznicovým krovem a  okapovou stěnou dle typu domu

 

 • Valbová střecha 25°/28° s hambálkovým krovem

 

  • Stanová střecha 25° s hambálkovým krovem

 

 • Sedlová střecha  se střešními panely s integrovanou vaznicí

 

Střešní krytina

 

Je provedená betonovými střešními taškami na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Součástí dodávky je plastová anténní taška a vikýřové okno bez nášlapných roštů.

 

U domů se střešními panely není vikýřové okno součástí dodávky.

 

Nášlapné rošty je možné dodat za příplatek.

 

Střešní tašky se dodávají dle aktuální nabídky ve standardních barvách podle sortimentu výrobce. Protisněhové zábrany nejsou součástí standardní dodávky. V oblastech s vyšším sněhovým zatížením je doporučeno umístění protisněhových zábran alespoň nad vstupem do domu.

 

 • Pultová střecha 8°,10°,15° - konstrukce pultové střechy

 

Střešní krytina

 

Tato se provádí z velkoformátové krytiny (profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu) na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Přesah střechy odpovídá projektové dokumentaci dotyčného domu.

Střešní krytina se dodává dle aktuální nabídky ve standardních barvách podle sortimentu výrobce.

Součástí dodávky není vikýřové okno.

        

 

 • Plochá střecha

 

Střešní krytina

 

Je provedena ze střešní hydroizolační fólie tl.1,5 mm z mPVC. Sklon je vytvořen vyskládanými tepelně izolačními klíny ze stabilizovaného polystyrenu. Střešní atika má výšku od 450 do 650mm (dle velikosti objektu). 

Střešní krytina se dodává dle aktuální nabídky ve standardních barvách podle sortimentu výrobce. Týká se i domu Rohe 98.

 

Vnější dřevěné díly

 

Vaznice, krokve, nosníky, balkony, dřevěný fasádní obklad a spodní opláštění přesahů střech na štítě a okapu jsou standardně natřené lazurovou barvou. Použité viditelné dřevo odpovídá požadavkům ČSN 73 28 24 třída 10.

 

Okapy

 

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standardní dodávky. RD Rýmařov doporučuje, aby součástí dodávky spodní stavby byly lapače střešních nečistot (“gajgry”), které jsou součástí dodávky objednatele po ukončení montáže horní stavby.

 

3.5. Stropní konstrukce

 

3.5.1. Stropní konstrukce nad přízemím pro domy se zatepleným podkrovím

 

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů standardního průřezu 60/240 mm nebo 80/240 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti tl.120 mm. Na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou GKB (bílý)

1x15 mm.

 

3.5.2. Stropní konstrukce nad přízemím u typu Largo a nad 2.NP u typu City  

 

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů standardního průřezu 60/240 mm nebo 80/240 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku je položena tepelná izolace tl. dle typové obchodní dokumentace. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou GKB (bílý)

1x15 mm.

 

 

3.5.3. Stropní konstrukce nad podkrovím

 

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů standardního průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku je položena tepelná izolace tl. dle typové obchodní dokumentace. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou GKB (bílý) 1x15 mm.

U domů se střešními panely bez vodorovného stropu nad podkrovím.

 

3.5.4. Sedlová střecha se střešními panely s integrovanou vaznicí

 

Střešní panely se skládají z krokví 60 x 180 mm v horní části s nadkrokevní izolací tl.80 mm, deskami DHF 15 mm, difúzní folií, kontralatěmi a střešními latěmi, na kterých je položena standardní betonová střešní krytina. Prostor mezi krokvemi je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti tl.180 mm. Pod krokvemi je uchycen rošt tl.60 mm s vloženou tepelnou minerální izolací, folií a Fermacellem tl.15 mm s interiérovou malbou.

 

 

3.6. Schodiště

 

Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím je v provedení dle obchodní projektové dokumentace v bukové spárovce. Povrch je ošetřený bezbarvým lakem. Výplně zábradlí schodiště jsou dle aktuální nabídky dodavatele.

 

Na půdu vede stahovací schodiště s výjimkou domů s plochou střechou, pultovou střechou, domů se střešními panely a domu Dimenze 90.

 

Schodiště do sklepa není součástí dodávky prefabrikovaného domu.

 

3.7. Podlaha

 

Na základovou desku popř. na strop sklepa je položena plovoucí podlaha o tloušťce cca. 150 mm v následujícím složení:

 

 • Podlahová krytina dle  bodu 3.17
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu (Fermacellové podlahové dílce)
 • 10 cm podlahový polystyren EPS 200
 • Suchý podlahový podsyp
  • PE-folie

 

 

Ve vybudovaném podkroví je provedena podlaha takto:

 

 • Podlahová krytina dle  bodu 3.17
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu (Fermacellové podlahové dílce)
 • Sádrovláknitá deska 15 mm + Dřevovláknitá deska měkká 3 x 15 mm (alternativně Dřevovláknitá deska měkká 4 x 15 mm)

 

Celková tloušťka podlahy je cca. 100 mm.

Toto provedení platí pro všechny místnosti v podkroví.

 

Místnosti, které jsou vybavené dlažbou, mají mezi podlahou a stěnou se zednickou stěrkou sokl z dlažby.

 

3.8. Okna

 

Počet oken se řídí platnou obchodní projektovou dokumentací příslušného typu domu.

 

Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním trojsklem.

Součinitel prostupu tepla zasklení                                                      Ug £ 0,7 W/(m²•K)

 

Rám oken a terasových dveří je vyroben ze 6-ti komorových umělohmotných profilů.

Součinitel prostupu tepla rámu                                                          Uf £ 1,1 W/(m²•K)

 

Součinitel prostupu tepla celého okna                                                Uw£ 0,91 W/(m²•K)

 

Dodávají se ve standardu v barvě bílé (bílá vně i zevnitř).

 

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná.

Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

 

Okna jsou opatřena kováním z eloxovaného lehkého kovu, mikroventilace není součástí standardní dodávky.

 

V interiéru jsou okna doplněna plastovým komůrkovým parapetem v bílé barvě, v exteriéru kovovými parapety dle aktuální nabídky zhotovitele.

 

V podkroví se u terasových dveří montuje pozinkované ocelové zábradlí.

 

3.8.1. Střešní okna

 

Počet a velikost střešních oken se řídí platnou obchodní projektovou dokumentací příslušného typu domu.

 

Standardně je dům vybaven střešními okny s označením VELUX GGL 3062. Oplechování střešního okna – barvený hliník.

 

Střešní okna jsou zaskleny izolačním trojsklem.

Součinitel prostupu tepla zasklení střešního okna                                 Ug £ 0,5 W/(m²•K)

 

Součinitel prostupu tepla celého střešního okna                                   Uw £ 0,96 W/(m²•K)

 

Domy se střešními panely neumožňují osazení střešních oken.

 

3.9. Dveře

 

Vnitřní dveře

 

Počet odpovídá obchodní projektové dokumentaci.

 

Vnitřní dveře (KASARD STANDARD 1) jsou v provedení LAMINO desén dle aktuální nabídky. Křídlo dveří je plné v ceně 2500 Kč, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním v ceně 2500 Kč.

Vnitřní dveře mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (např.dům – nevytápěná garáž) provedení PVC Eco plné, bílé.

 

Kování vnitřních dveří dvoudílné rozetové TWIN v ceně 569 Kč za sadu.

 

Vchodové domovní dveře

 

Vchodové domovní dveře jsou dřevěné, napojovaný smrkový profil EURO 78 v krycí barvě RAL bílá nebo hnědá v ceně dodávky 24.115,- Kč, se třemi závěsy, s tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry (háky), s vložkou se 6-ti klíči překrytou štítkem klika-koule. Dveře jsou dělené příčníkem v 1/3  spodní část plná (výplň PUR 40 mm), horní 2/3 jsou prosklené dvojsklem.

 

Součinitel prostupu tepla zasklení                                                       Ug £ 1,0 W/(m²•K)

Součinitel prostupu tepla celých vchod.dveří                                      UD £ 1,19 W/(m²•K)

 

3.10. Obkladačské práce 

 

Koupelny a WC jsou obloženy obkladačkami v jednom odstínu do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu. Výjimku tvoří střešní šikminy (u domů s vybaveným podkrovím), zde zůstává povrchová úprava zednickou stěrkou s malbou.

 

Obkladačky jsou v ceně materiálu do 300 Kč/m2, maximální povolený rozměr 400 x 600 x 8 mm. Vnější rohové ukončení obkladů plastovými lištami (kamenické rohy se neprovádí).

Tenká skleněná mozaika není v objektech RD technologicky proveditelná. 

 

Za lepení různých odstínů, ozdobných pásků nebo listel je dopočítán příplatek za pracnost dle konkrétní místnosti.

 

Obklad za kuchyňskou linkou není součástí rozsahu dodávky.

 

3.11. Elektroinstalace

 

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče včetně dodávky a odborné instalace podle platných ČSN.

Montují se bílé zásuvky a vypínače. Počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů, atd., v domech se řídí přílohou číslo 1 (elektrické vybavení).

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem včetně pojistek není součástí rozsahu dodávky RD.

Zodpovědnost za dodávku přebírá zákazník.

 

Ke standardnímu rozsahu dodávky svítidel patří osvětlení půdy. Další vnitřní a žádná venkovní svítidla nejsou součástí rozsahu dodávky.

 

Bleskosvod nepatří do rozsahu dodávky RD.

 

Instalace slaboproudu

 

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky, u jednopodlažních domů 1 zásuvka pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v domě.

[U bungalovu pouze 1 TV kabel s  připojením zásuvky.]

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení nejsou součástí  rozsahu dodávky RD.

 

3.12. Rozvody vody a kanalizace

 

Rozvody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT- trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou spodní stavby.

 

Standardně jsou domy RD u domovní stanice opatřeny eVodníkem, který zabraňuje nekontrolovatelnému průtoku vody v objektu a sleduje spotřebované množství vody.

 

Cirkulace TUV je možná za příplatek.

 

 

3.13. Sanitární vybavení

 

Sanitární vybavení se instaluje podle platných ČSN. Sanitární předměty jsou bílé, armatury pochromované. Rozsah vybavení se řídí obchodní projektovou dokumentací daného domu:

 

 • Umyvadlo ze sanitární keramiky na sloupu široké 60 cm v ceně dodávky materiálu: polosloup 885 Kč, umyvadlo 955 Kč, sifon 312 Kč, 2 x roháček á 74 Kč, směšovací páková baterie 1349 Kč,
 • umývátko ze sanitární keramiky šířky 40 cm v ceně dodávky materiálu: umývátko 811 Kč, sifon 371 Kč +výpusť click-clack 486 Kč, 2 x roháček á 74 Kč, směšovací páková baterie 1149 Kč,
 • ocelová vana 170 x 70 cm na nožkách v ceně dodávky materiálu: vana 1831 Kč, obezdění Ytongem ze dvou stran 2520 Kč, nožky 397 Kč, vanový automat 696 Kč, obezdění vany obloženo keramickým obkladem,  
 • pochromovaná páková baterie pro napouštění vany 1417 Kč, sprchová hadice a růžice 736 Kč,
 • WC závěsné v ceně dodávky materiálu: mísa 1174 Kč, podložka 98 Kč, sedátko 397 Kč, podomítkový systém CONEL VIS 3452 Kč + tlačítko VIGOUR bílé 793 Kč,
 • sprchový kout čtvercový 80 x 80 v ceně dodávky materiálu: podezdění vany 1143 Kč, vana akrylátová sprchová 2967 Kč, univerzální nohy 653 Kč, 2 x sprchové dveře posuvné á 3050 Kč, sifon 240 Kč, baterie sprchová 1150 Kč, sprchovou hadice a růžice 817 Kč,
 • přípojka pro pračku (samostatná umělohmotná výpusť se samostatným pračkovým ventilem) - 1 ks v domě,
 • přípojka pro myčku  - 1 ks v domě,
 • venkovní zahradní ventil („nezámrzné“ provedení) - 1 ks v domě.

 

3.14. Otopné zařízení

 

Příprava tepla je zajišťována tepelným čerpadlem vzduch/vzduch s možností vytápění nebo chlazení interiérovými splitovými klimatizačními jednotkami a elektrickými nástěnnými přímotopnými panely bez centrální regulace. Ohřev TUV pomocí přímotopného zásobníku 200l s podporou ohřevu pomocí jednofázového On-Grid fotovoltaického systemu, který je součástí dodávky.

Při dodání zdroje tepla zákazníkem, provede odbornou montáž přístrojů a příslušenství schválený specialista zákazníka, který současně zodpovídá za zprovoznění a garanci. RD Rýmařov provede trubní rozvody až do bezprostřední blízkosti přístrojů.

Připojení plynu včetně všech přívodů až ke kotli, jakož i montáž a potřebné bezpečnostní armatury nepatří do rozsahu dodávky RD a zajistí je zákazník.

 

Palivo dodá zákazník. Pokud palivo nebude dodané během montáže popř. až do předání domu, hradí navíc zákazník z toho vyplývající náklady.

 

Topná tělesa

 

Vytápění pomocí elektrických nástěných přímotopů s integrovaným termostatem dle 3.14.

 

Komín

 

Není součástí standardní dodávky objektů RD.

 

3.15. Větrání a chlazení, odvětrání radonu

 

V místnostech s vanou nebo sprchovým koutem jsou nainstalovány ventilátory s hygrostatem.

 

Chlazení zajištěno tepelným čerpadlem vzduch/vzduch s interiérovými splitovými klimatizačními jednotkami.
Odvětrání radonu z půdního podloží ze zákl. desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru. U domů se základovou deskou je součástí dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou.

 

3.16. Malířské práce 

 

Stěny a stropy v obytných místnostech, na chodbách a WC, v zádveří, jakož i v oblasti schodiště jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou.

 

3.17. Podlahové krytiny

 

Dlažba v jednom odstínu je položena ve všech místnostech mimo obytných místností a chodby v podkroví. V obytných místnostech a na chodbě v podkroví je položena laminátová podlaha nebo koberec v ceně materiálu do 499 Kč/m2. Dlažba v ceně materiálu do 400 Kč/m2 , maximální povolený rozměr 400 x 600 x 9 mm nebo 600 x 600 x 9 mm.

 

 

3.18. Kuchyně

 

Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro jsou připraveny v rozsahu dle typové obchodní dokumentace.

Vedení pro odtah zplodin (včetně izolace a střešní větrací tašky) nepatří ke standardnímu rozsahu dodávky.

 

3.19. Podkroví

Obytné místnosti v podkroví jsou vybaveny analogicky s místnostmi v přízemí (vnitřní dveře, elektroinstalace, otopná tělesa, podlahové krytiny).

 

 

3.20. Půda

 

Stropní panely nad podkrovím jsou přikryty tepelnou izolací (minerální plstí) dle typové obchodní dokumentace a opatřeny prkennou pochůzí lávkou šířky cca 600 mm umístěnou od štítu po štít.

 

3.20.1. Půda (platné pro domy typu Largo a City)

 

Půda není obytná, není pochůzí, je opatřena prkennou pochůzí lávkou šířky cca 600 mm umístěnou cca v délce půdy.

 

4. Dvojdomky a domky pro dvě rodiny 

 

Při dodání dvojdomků a domků pro dvě rodiny se dodržují technicky nezbytné požadavky podle platných předpisů. To znamená: 

 • Dodržení minimální protihlukové izolace u dvojdomů a u domů pro dvě rodiny                              dle ČSN 730532.
 • Vytvoření odděleného osobního vlastnictví bytů uvnitř domu (Prohlášení o samostatnosti podle § 3 zákona o bytovém vlastnictví).
 • V rámci technického vybavení budovy jsou všechny napájecí větve vedené odděleně. Nezbytné měřiče dodá zákazník a RD je instaluje.

 

Ostatní základní vybavení je analogické jako v rodinných domcích.

 

5. Požární bezpečnost

                                                                                                           

Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Dle Sb.z. 23/2008 § 15 bod (5) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce           a signalizace. Zařízení patří do rozsahu dodávky RD.                    ( v ceně 396,- Kč  bez DPH)

 

 

Zařízení pro protipožární zásah

Dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD.

 

 

6. Garáž

 

6.1. Garáž – základní provedení

 

Ve standardním provedení je garáž bez možnosti vytápění.

 

 

Střecha 

 

Sklon 38°, střešní konstrukce s hambálkovým krovem, betonová střešní krytina, typ dle standardního  rozsahu  dodávky.

 

 

Obvodová stěna

 

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

Minerální škrábaná omítka

Tloušťka ca. 2 – 3 mm

 

Tmel s armovací sítí

Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní bílý)  

ca. 2,5 – 3,5 mm

50,0 mm                    

 

Sádrovláknité desky

12,5 mm

 

Statická hrázděná konstrukce

120,0 mm

 

Minerální tepelná izolace s parozábranou

120,0 mm

 

Sádrovláknité desky

12,5 mm

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla

U = 0,258 W/(m².K)

 

Okapy

 

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené až 30 cm pod horní hranu spodní stavby.

 

Stropní konstrukce

 

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů standardního průřezu 60/240 mm horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva tl. 240 mm z minerální plsti. Na spodní straně stropu je připevněna parozábrana a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou tl. 15 mm.

 

Do podstřešního prostoru vede poklop. Stahovací schody  je možno osadit  za příplatek k ceně.

Podstřešní prostor je pochůzí, není obytný.

 

Podlaha

 

Podlahová konstrukce ani podlahové krytiny nejsou součástí rozsahu dodávky garáže.

 

 

 

Garážová vrata

 

Garážová vrata jsou plechová, výklopná s ručním ovládáním, nezateplená (stav. otvor 2474x2197 mm ),  bílá.

Za příplatek k ceně je možné dodat garážová vrata zateplená dle aktuální nabídky dodavatele.

 

Garážové dveře

 

Garážové dveře nejsou součástí rozsahu dodávky garáže. Za příplatek v ceně mohou být dodány v dvojím provedení.

Dveře plechové , bílé, nezateplené (stav. otvor 1000x2000 mm).

Dveře zateplené (stav. otvor 1000x2000 mm) za příplatek dle aktuální nabídky dodavatele.

 

Elektroinstalace

 

Ke standardnímu rozsahu dodávky patří 2 ks svítidel (typ “na půdu”), 1 ks zásuvky 230V, 1 ks zásuvky 400V a na půdě 1 ks svítidla (typ “na půdu”) + 1 ks zásuvky 230V.

 

Otopné zařízení

 

Součástí rozsahu dodávky garáže nejsou topná tělesa ani rozvod topení.

 

Malířské práce

 

Stěny a stropy jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou.

 

 

6.2. Garáž – provedení NOVA 101, KUBIS 631, 632

 

Ve standardním provedení je garáž bez možnosti vytápění.

 

Střecha 

 

Sklon 38°, střešní konstrukce s hambálkovým krovem, betonová střešní krytina, typ dle standardního  rozsahu  dodávky.

 

Střecha garáže KUBIS 631, 632

sklonu 2° je provedena ze střešní hydroizolační fólie tl. 1,5 mm na bázi PVC.

 

Obvodová stěna

 

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

Minerální škrábaná omítka

Tloušťka ca. 2 – 3 mm

 

Tmel s armovací sítí

Venkovní izolace (EPS polystyren-fasádní bílý)  

ca. 2,5 – 3,5 mm

50,0 mm                   

 

Sádrovláknité desky

12,5 mm

 

Statická hrázděná konstrukce

120,0 mm

 

Sádrovláknité desky

12,5 mm

 

 

 

 

 

Obvodové stěny garáže NOVA 101 a KUBIS 631, 632 jsou ve standardním provedení bez vnitřní izolace stěn.

 

U garáže určené pro dům KUBIS 631, 632 je možná volba dřevěného fasádního obkladu v ceně minerální škrábané omítky.

 

 

 

Vnitřní stěna mezi domem a garáží NOVA 101

 

Vnitřní štítová stěna mezi domem a garáží nad záklopem stropu garáže je ze strany garáže zateplena fasádním šedým polystyrenem tl.150 mm bez další povrchové úpravy polystyrenu.

 

Vnitřní stěna v přízemí mezi domem a garáží je ze strany garáže zateplena fasádním šedým polystyrenem tl.100 mm, opatřeným armovací síťovinou a maltou upravenou do pohledové stěrky s interiérovým nátěrem.

 

 

Okapy

 

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené až 30 cm pod horní hranu spodní stavby.

 

Stropní konstrukce

 

Stropní konstrukce garáže provedení NOVA 101 a KUBIS 631, 632 je otevřená, skládá se z viditelných dřevěných trámů standardního průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm.

 

Podlaha

 

Podlahová konstrukce ani podlahové krytiny nejsou součástí rozsahu dodávky garáže.

 

Garážová vrata

 

Garážová vrata jsou plechová, výklopná s ručním ovládáním, nezateplená                                   (stav. otvor 2474x2197 mm ),  bílá.

Za příplatek k ceně je možné dodat garážová vrata zateplená.

 

Garážové dveře

 

Standardní součástí rozsahu dodávky garáže NOVA 101 jsou garážové dveře plechové , bílé, nezateplené (stav. otvor 1000x2000 mm).

Za příplatek v ceně mohou být dodány dveře zateplené (stav. otvor 1000x2000 mm).

 

Elektroinstalace

 

Ke standardnímu rozsahu dodávky patří 2 ks svítidel (typ “na půdu”), 1 ks zásuvky 230V, 1 ks zásuvky 400V a na půdě 1 ks svítidla (typ “na půdu”) + 1 ks zásuvky 230V.

 

Otopné zařízení

 

Součástí rozsahu dodávky garáže nejsou topná tělesa ani rozvod topení.

 

Malířské práce

 

Stěny jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou.

 

 

7. Provedení podhledu krytého průchodu mezi domem a garáží

 

Podhled průchodu je otevřený, složený z viditelných dřevěných trámů, průřezu dle stropních nosníků garáže a natřených lazurovou barvou, horního plošného bednění z OSB desky v pohledovém nátěru lazurovou barvou v odstínu dle trámů a střešní hydroizolační  folie z PVC jako ploché střechy.

 

Za příplatek lze podhled průchodu oplášťovat dřevěným obložením v provedení a nátěru dle střešních přesahů  a nebo provést podhled sádrovláknitou deskou, fasádním tmelem, armovací sítí a omítkou dle povrchové úpravy obvodových stěn domu a garáže.

 

 

8. Ostatní

 

Náklady navíc za úpravu konstrukce domu nebo garáže, vyplývající z požadavků statiky                  a změny projektové dokumentace, hradí zákazník.

 

Dodávka garáže je předpokládána jako součást dodávky domu
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti